สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2019 38036  
2020 121757  
2021 151342