สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2019 38036  
2020 121757  
2021 164160  
2022 286829  
2023 249190  
2024 94520