สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2024 15414  
Feb 2024 17574  
Mar 2024 16209  
Apr 2024 19120  
May 2024 13850  
Jun 2024 0  
Jul 2024 0  
Aug 2024 0  
Sep 2024 0  
Oct 2024 0  
Nov 2024 0  
Dec 2024 0