สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 11477  
Feb 2022 12280  
Mar 2022 13339  
Apr 2022 11606  
May 2022 6785  
Jun 2022 0  
Jul 2022 0  
Aug 2022 0  
Sep 2022 0  
Oct 2022 0  
Nov 2022 0  
Dec 2022 0