สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2023 77252  
Feb 2023 30914  
Mar 2023 15604  
Apr 2023 13851  
May 2023 15751  
Jun 2023 3051  
Jul 2023 0  
Aug 2023 0  
Sep 2023 0  
Oct 2023 0  
Nov 2023 0  
Dec 2023 0